julien-schu:

Ryu ga Gotoku Kiwami Weekly Famitsu cover (clean version)